UWAGA UCZNIOWIE!
UWAGA UCZNIOWIE!

 KONKURS  PLASTYCZNY

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski. Zwycięzcy konkursu otrzymają tablety, a ich prace zostaną opublikowane w wyjątkowym kalendarzu na rok 2015. Dochód ze sprzedaży publikacji zostanie przekazany na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych. Aby wziąść udział w artystycznych zmaganiach, należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Prace konkursowe âÂ�Â� wykonane dowolnÄ� technikÄ� âÂ�Â� na arkuszu papieru w formacie A-4, w orientacji poziomej, należy przesyłaÄ� do 15 sierpnia 2014 r. na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Senatorska 14, 42-400 Zawiercie lub dostarczyÄ� osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres. Do każdej pracy należy dołÄ�czyÄ�: formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika konkursu. W tym roku patronat honorowy nad konkursem objÄ�ł Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze i Sanktuarium Matki Bożej CzÄ�stochowskiej - Królowej Polski. Partnerami akcji sÄ�: Klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie i Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin; Katolicka Parafia Trójcy PrzenajświÄ�tszej i Sanktuarium NajświÄ�tszej Maryi Panny Skarżyckiej w Zawierciu, Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej w Szczyrku. Organizator przy realizacji konkursu współpracuje również ze Stowarzyszeniem Zbója Szczyrka. Patronat medialny nad konkursem objÄ�li: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio eM oraz Katolickie Radio FIAT. WiÄ�cej informacji o konkursie (w tym regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe) dostÄ�pnych jest na stronie internetowej www.crl.org.pl lub u osoby koordynujÄ�cej: Aleksandra Kubas-Chojna, tel. 535 080 573, e-mail: kubas@crl.org.pl.                 

 

UWAGA RODZICE !

Wykaz książek na rok szkolny 2014/2015 dla klas I-VI znajdują się w zakładce POBIERANIE 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie dzi�kujemy  za pomoc, prac� i zaanga�owanie na rzecz naszej placówki.

Jeste�my wdzi�czni za ka�d� pogodn� chwil�, za ka�dy u�miech, przyja�� i dobr� rad�.

Mamy g��bok� nadziej�, �e nasza wspó�praca pomo�e naszym wychowankom            

 w dalszym rozwoju. Wyra�aj�c sw� wdzi�czno�� za wielkie serce i dobr� wol�         

 �yczymy wielu sukcesów oraz powodzenia w realizacji �yciowych zamierze�.

 

Szczególne podziÄ�kowania otrzymujÄ�:

Klasa I A Pani Natasza Grom Pani Agnieszka Michaluk Pan Grzegorz Kurkowiak Pan Jerzy Sowa

Klasa I B Pan Andrzej Krzyżanowski Pani Justyna Krzyżanowska Pani Wioleta Kwiatkowska

Klasa II Pani Iwona Fedorowicz Państwo Małgorzata i Tomasz Grabowscy Pan Arkadiusz KÄ�dzierawski Pani Bożena Kłos Pan Robert Makuła Pani Marzena Rubach Pani Dorota Wowczeniuk

Klasa III Pan Sławomir Sierniawski Państwo Katarzyna i Radosław Śreniawscy Pani Diana Szumik

KlasaIV Pan Robert Błyskun Pan Zbigniew StÄ�pniewski

Klasa V Pani Aneta Domańska Pani Bożena Gromada Pani Sylwia Nawrot Pani Mariola Ozon

Klasa VI Pani Anna Celińska Pani Joanna Kozioł Pani Ewa Kuśmierczyk Pani Anna MyÄ� Pani Edyta Wójcik 


 

DYREKTOR I RADA PEDAGOGICZNA ORAZ CA�A SPO�ECZNO�� ZESPO�U SZKO� IM.K. MAKUSZY�SKIEGO

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015

do przedszkola i klasy I

w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

w Małaszewiczach

(zobacz)

 

Szanowni Rodzice,

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola w Małaszewiczach informuje, że wszystkie dzieci zgłoszone do Przedszkola na rok szkolny 2014\2015 zostały przyjęte.

Jednocześnie informujemy, że Przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.

 

Obrazy artykułów: sprawdzian6.jpg

 

Szanowni Rodzice!

Na portalu telewizyjnym OKE w Krakowie oraz kanale YouTube sÄ� dostÄ�pne filmy o sprawdzianie w  2015 roku. ZachÄ�camy do ich obejrzenia.


 

PATRON SZKOŁY

  

KORNEL MAKUSZYŃSKI urodził siÄ� 8 stycznia 1884 roku w Stryju jako jedyny syn i siódme dziecko Edwarda i Julii Ogonowskich. Gimnazjum imienia J. Długosza ukończył we Lwowie.

W roku 1902 debiutował sonetami zamieszczonymi w Tygodniku Literackim dodatku Słowa Polskiego pod red. Jana Kasprowicza. Po ukończeniu Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jana Kazimierza podjÄ�ł studia na wydziale Filologii Polskiej i Romańskiej w Paryżu w latach 1908-1910.

Od śmierci ojca w 1894, młody Kornel sam zarabiał na swoje utrzymanie, poczÄ�tkowo udzielajÄ�c korepetycji, potem pracujÄ�c jako dziennikarz. W roku 1905 został stałym recenzentem teatralnym Słowa Polskiego. PierwszÄ� ksiÄ�żkÄ� Połów gwiazd wydał w roku 1908.

Odbył kilka podróży po Europie do Włoch, Francji w towarzystwie Kasprowicza, Staffa i Orkana.

W roku 1914 po wybuchu wojny, która zastała go na Litwie został wraz z żonÄ� EmiliÄ� wywieziony w głÄ�b Rosji. Do Lwowa powrócił w 1915 roku i tu wraz z Jakubem Gliksonem zajÄ�ł siÄ� organizowaniem teatru, obejmujÄ�c jednocześnie kierownictwo literackie Teatru Miejskiego. Ponownie został wywieziony do Kijowa jako zakładnik. Tu był kierownikiem Teatru Polskiego Stanisławy Wysockiej i prezesem Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich. Z końcem 1918 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie w latach 1920-1924 był redaktorem literackim i krytykiem teatralnym Rzeczypospolitej, współpracujÄ�c jednocześnie jako sprawozdawca teatralny z innymi czasopismami. W roku 1926 otrzymał państwowÄ� nagrodÄ� literackÄ� za Pieśń o Ojczyźnie, a w roku 1931 Zakopane przyznało mu tytuł Obywatela Honorowego. Od 1937 roku był członkiem Polskiej Akademii Literatury.

Okres okupacji hitlerowskiej spÄ�dził w Warszawie. Po upadku Powstania Warszawskiego, przebyciu obozu w Pruszkowie i przymusowym pobycie w Opocznie zamieszkał na stałe w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył w życiu kulturalnym miasta, szczególnie miłościÄ� darzÄ�c dzieci, z którymi czÄ�sto spotykał siÄ� w salach szkolnych lub sanatoryjnych podczas licznych odczytów. Kornel Makuszyński jest autorem ponad piÄ�Ä�dziesiÄ�ciu ksiÄ�żek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jego twórczośÄ� to nie tylko humor, żart, nie tylko sensacja, awantura i lekkomyślnośÄ�, przygoda młodości, ale wiara w potÄ�gÄ� uśmiechu, w ludzkie serce.

Zmarł 31 lipca 1953 roku w Zakopanem i pochowany został na starym cmentarzu. Dowodem nieustajÄ�cej pamiÄ�ci i miłości do pisarza sÄ� wiÄ�zanki kwiatów składane niemal codziennie na skromnym nagrobku.NASZE PRZEDSZKOLE
BEZPIECZNA SZKOŁA
CERTYFIKAT BEZPIECZNY PRZEJAZD
Mamo, Tato wolę wodę !
Program ,,Owoce w Szkole
URZĄD GMINY TERESPOL